Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Zasady funkcjonowania nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce

Uregulowania zawarte w powyższych dyrektywach w znacznym stopniu znajdują odzwierciedlenie w regulacjach, dotyczących sprawowania nadzoru nad polskim rynkiem ubezpieczeniowym. Zakres czynności zaliczanych według przepisów unijnych do nadzoru ubezpieczeniowego został przypisany – zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej – dwóm organom centralnym: Prezesowi Państwowego Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU) oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, którym obecnie jest Minister Finansów.

Zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami – nadrzędnym zadaniem nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce jest podejmowanie działań, mających na celu ochronę interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego odszkodowania bądź świadczenia.

Do najbardziej typowych czynności PUNU w zakresie nadzoru należy bieżąca analiza kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych, które obligatoryjnie przesyłają wszystkie zakłady ubezpieczeń organ nadzoru ubezpieczeniowego (PUNU), może przeprowadzać w każdym czasie kontrolę działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeniowego. Dodatkowo jest on upoważniony do wydawania zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działań zakładu do obowiązujących przepisów prawa. Podobne instrumenty są stosowane w stosunku do brokerów ubezpieczeniowych. W razie niewykonania zaleceń PUNU może nałożyć na zarząd bądź zakład ubezpieczeniowy ustawowo określone kary pieniężne, wprowadzić czasowo nadzór komisaryczny (na okres od 6 do 12 miesięcy) bądź – w skrajnym przypadku – wnioskować do Ministra Finansów o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Innym narzędziem prawnym, w które ustawodawca wyposażył PUNU, jest możliwość występowania z wnioskiem do właściwego organu o odwołanie, ewentualnie zawieszenie w czynnościach członków zarządu bądź prokurenta firmy ubezpieczeniowej. Ponadto Prezes PUNU, jako organ nadzoru, może żądać od władz zakładu ubezpieczeń zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.