Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Zarządzanie strategiczne bankiem

Pojęcie strategii, pochodzące od greckiego słowa strategos – przywódca, wódz, dowodzący, oznacza kierowanie wojskami z pozycji naczelnego wodza, planowanie bitwy i sztukę wojenną, a więc przygotowanie i prowadzenie wojny jako całości. Do literatury ekonomicznej pojęcie to zostało wprowadzone po II wojnie światowej w ramach teorii gier. Strategia oznacza tutaj kompletny plan, który we wszystkich przypadkach umożliwia podjęcie właściwej decyzji. W latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych zaczęto używać terminu planowanie strategiczne, a w latach siedemdziesiątych wprowadzono termin zarządzanie strategiczne.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji strategii oraz zarządzania strategicznego. W niniejszej pracy ograniczymy się do najbardziej popularnych z nich. Bardziej kompletny przegląd i klasyfikację podejść można znaleźć w podręcznikach dotyczących zarządzania strategicznego (por. np. R. Krupski [45], [109] oraz K. Obłój [63], [64]).

Jedno z podejść do definiowania strategii ujmuje ją – ogólnie – w formie celów, metod i środków. Przykładem takiego podejścia jest definicja sformułowana przez R.L. Ackoffa, według którego strategia dotyczy długofalowych celów i sposobów ich osiągania, wpływających na system jako całość. Według A.D. Chandlera strategia to określenie głównych, długofalowych celów firmy i przyjęcie takich kierunków działania oraz takiej alokacji zasobów, które są konieczne do zrealizowania celów.

Przyjmując za wyróżnik pozycję organizacji w otoczeniu, strategię można zdefiniować – według H. Mintzberga -jako sposób kształtowania relacji między organizacją i jej otoczeniem za pomocą spójnych wzorców w strumieniach decyzji organizacyjnych dotyczących otoczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.