Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Wewnętrzne bariery wdrażania planów marketingowych

Przyczyną niepowodzeń we wdrażaniu planów marketingowych często są bariery wewnętrzne w organizacjach. O barierach i metodach ich pokonywania podczas opracowywania i realizowania planu marketingowego będzie mowa w rozdziale ósmym niniejszej książki. W tym podrozdziale zwrócimy uwagę na pułapki, które powodują, że proces planowania nie przebiega tak, jak powinien, i nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Brak rozróżnienia między strategią a taktyką marketingową. Głównym zagrożeniem dla planowania marketingowego jest niezrozumienie różnic między strategią a taktyką marketingową. W swoich działaniach wielu menedżerów koncentruje się na zagadnieniach operacyjnych, zapominając, że powinny one wynikać z przyjętego pomysłu biznesowego oraz z zamierzeń firmy. W efekcie opracowywany plan jest w rzeczywistości swoistym wykresem Gantta oderwanym od strategii firmy i innych funkcji przedsiębiorstwa. Stanowi zestaw nierzadko niepowiązanych ze sobą działań i pomysłów zespołu marketingowego, bez uwzględniania możliwości i działań innych komórek w organizacji. Jakże często zdarzało się w przeszłości, że powstawały nowe punkty sprzedaży, wprowadzano na rynek nowy produkt, a wyrobu w sensie fizycznym nie było, gdyż nikt nie uzgodnił tego z działem projektowania czy produkcji. W konsekwencji poszukiwano możliwości zapełnienia pustych półek czy też renegocjowano umowy z agencjami reklamowymi, które już zarezeiwowały przestrzeń reklamową w mediach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.