Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Upowszechnienie faktoringu i świadczenia tej usługi

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń banki najczęściej żądają od faktoranta złożenia weksla in blanco (por. s. 102), a dodatkowo także innych zabezpieczeń. Na przykład blokują na koncie otwartym dla obsługi faktoringu część kwoty należnej faktorantowi do czasu spłacenia całości należności przez odbiorcę, albo tworzą tzw. fundusz gwarancyjny, będący wyodrębnionym rachunkiem faktoranta. W przypadku zwłoki w zapłacie należności przez dłużnika bank wysyła do niego wezwanie do zapłaty, a gdy to nie skutkuje, pobiera z funduszu gwarancyjnego równowartość należności. Rachunki funduszów gwarancyjnych są oprocentowane zazwyczaj jak rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych.

Za nabywane należności faktoranta banki wypłacają 70% do 100% kwoty faktury. Z każdej wypłaty dokonywanej przez bank (faktora) z tytułu nabytych wierzytelności (należności) bank potrąca:

– odsetki za cykl rozliczeniowy (dyskonto),

– umowną (zróżnicowaną) prowizję.

Stopę dyskonta nabywanych należności lub inne formy oprocentowania banki najczęściej liczą w relacji do stawek WIBOR (por. s. 158). Łączy to koszty operacji faktoringu ze stopą procentową kształtującą się na międzybankowym rynku pieniężnym.

Można spodziewać się upowszechnienia faktoringu i podjęcia świadczenia tej usługi przez kolejne polskie banki, a także powiększenia kręgu dłużników włączonych do umów. Szczególne znaczenie dla popularyzacji faktoringu będzie miało podejmowanie przez banki większego ryzyka i częstszego oferowania faktoringu bez regresu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.