Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nadużycia

Określenie trybu postępowania w przypadku stwierdzenia podczas kontroli nadużycia lub przestępstwa jest bardzo ważnym uregulowaniem organizacyjnym. Kontroler, który ujawni nadużycie lub czyn mający znamiona przestępstwa, winien powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego kontrolowanej komórki organizacyjnej i dyrekcję banku oraz zabezpieczyć związane z nadużyciem dokumenty i inne dowody, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom niepowołanym.

Pobranie dowodów rzeczowych musi być udokumentowane odrębnym protokołem, podpisanym przez kontrolera i pracownika odpowiedzialnego za zaistniały stan lub jego przełożonego. W protokole takim kontrolujący winien ustalić, jakie warunki lub okoliczności umożliwiły lub sprzyjały popełnieniu nadużycia i czy wiąże się ono z zaniedbaniem obowiązków przez osoby zobowiązane do przeprowadzenia wcześniejszej kontroli. Celowe jest omówienie negatywnych wyników kontroli z radcą prawnym banku, aby ustalić charakter nadużyć i podjąć dalsze kroki postępowania (wniosek o wyciągnięcie sankcji służbowych, zawiadomienie organów ścigania itp.).

Szczególnie istotne w takim przypadku jest również opracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych, a w tym propozycji takich procedur postępowania, które uniemożliwią lub w znacznym stopniu utrudnią zaistnienie podobnego nadużycia w przyszłości. Przykładowo do procedur takich należą: kontrola gotówki – kasjer powinien dysponować wydzieloną ilością środków pieniężnych, do której ma wyłączny dostęp

– wspólny nadzór i kontrola powtórna – przynajmniej dwie osoby powinny ponosić solidarną odpowiedzialność np. za dostęp do skarbca, szafy z ewidencjami i kartotekami stosowana procedura wymaga korzystania z dwóch kluczy lub szyfrów do zamka, z których każdy znajduje się pod pieczą innej osoby

– kontrola powtórna tzw. „na druga rękę” – druga osoba powinna weryfikować lub zatwierdzić czynności wykonane przez inną osobę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.