Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

TELETRANSMISJA

Korzyści płynące z kompleksowej komputeryzacji oddziałów operacyjnych danego banku mogą być zwielokrotnione przez połączenie ich teletransmisją. Jeszcze większą korzyść przynosi łączenie teletransmisją oddziałów operacyjnych różnych banków. Najpilniejszym zadaniem warunkującym rozwój i efektywność bankowej informatyki jest zorganizowanie wyspecjalizowanej sieci teletransmisji, łączącej jednolitym systemem wszystkie banki. Szczególne znaczenie ma współpraca z resortem łączności w budowie wydzielonej sieci telekomunikacyjnej. Drugą płaszczyzną działań, które są podejmowane równolegle, jest opisana wyżej kompleksowa komputeryzacja poszczególnych oddziałów operacyjnych, umożliwiająca ich włączenie w sieć teletransmisji. Dalszym etapem będzie wprowadzenie elektronicznego przelewu pieniądza, tworzącego podstawy do wdrożenia nowoczesnych technik bankowych pierwszym krokiem jest omawiany system rozrachunków międzybankowych ELIKSIR (por. s. 283).

Wprowadzenie teletransmisji musi poprzedzić normalizacja przekazywanych dyspozycji płatniczych, aby zawierały one niezbędne informacje, jak oznaczenie nadawcy i odbiorcy, kwotę rozliczenia i tytuł, z jakiego dokonuje się danego rozliczenia. Zlecenia płatnicze klienta są kodowane przy zastosowaniu symboli cyfrowych, a następnie teletran- smitowane. Przy normalizacji (standardyzacji) zleceń płatniczych, w tym także tytułów zapłaty, informacje zawarte w zapisach magnetycznych pozwolą w przyszłości wyeliminować papierowe dokumenty rozliczeniowe (np. formularze poleceń przelewu). Wówczas do 90% poleceń przelewu i czeków mogą zastąpić zapisy elektromagnetyczne. W krajach rozwiniętych nawet wiele dużych przedsiębiorstw rozlicza się z bankiem za pośrednictwem terminali, co pozwala na całkowite zastąpienie dokumentów rozliczeniowych zapisem elektromagnetycznym, a tradycyjnych metod rozliczeń – rozliczeniami bezdokumentowymi. Ten sposób rozliczeń można odnieść nie tylko do przedsiębiorstw, lecz do wszystkich rozliczających się podmiotów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.