Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Struktura produktów a cykl życia produktu

Poszczególne fazy cyklu życia produktu można wyodrębnić nie tylko na podstawie zmian zachodzących w wielkości sprzedaży produktu, lecz również na podstawie wielkości zysku realizowanego w poszczególnych fazach oraz rozmiarów i rodzaju środków potrzebnych w różnych fazach.

Kształtowanie się zysku jednostkowego w poszczególnych fazach cyklu życia produktu można przedstawić za pomocą krzywej zysku (rysunek 8.14). Z rysunku wynika, że zysk jednostkowy, który w fazie wprowadzania produktu na rynek ma niekiedy wielkość ujemną, wzrasta wyraźnie w fazach II i III, po czym wykazuje stopniowo tendencję malejącą. Zjawisko to nie może być obojętne dla kształtowania struktury produktów w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo w różnych fazach cyklu życia produktu gromadzi bowiem różne wielkości środków z tytułu jego sprzedaży.

Z punktu widzenia możliwości gromadzenia środków w przedsiębiorstwie najkorzystniejsza jest dla niego sytuacja, gdy produkty znajdują się na przełomie faz II i III oraz III i IV. Zanim jednak produkt znajdzie się w fazie II lub III cyklu życia, trzeba często ponosić duże nakłady związane z jego rozwojem w przedsiębiorstwie i wprowadzaniem na rynek. Duże zapotrzebowanie na środki występuje zwłaszcza przed oraz w czasie wprowadzania produktu na rynek, a więc w fazie I.

Występowanie w fazie I dużego zapotrzebowania na środki jest związane przede wszystkim z działalnością inwestycyjną. Rozwój produktu w przedsiębiorstwie wymaga podjęcia inwestycji badawczo-rozwojowych, nastawionych na konstrukcyjno- -technologiczne kształtowanie produktu i jego wyposażenia. Wymaga on również uruchamiania inwestycji związanych z tworzeniem zdolności produkcyjnych, warunkujących podjęcie procesu wytwarzania produktu. Rozpoczęcie cyklu życia produktu na rynku jest więc poprzedzone koniecznością wydatkowania znacznych niekiedy środków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.