Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Sfera zainteresowań ubezpieczeń

Dlaczego nieznana i co powoduje, że strata, o której mowa, mimo że jest stratą nieznaną leży w sferze zainteresowań ubezpieczeń? Cechą charakterystyczną działalności ubezpieczeniowej jest fakt, że nie wszystkie zdarzenia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko charakterystycznych zdarzeń, których zajście powoduje stratę lub potrzebę materialną. Są to zdarzenia, których nie da się góry przewidzieć, a więc są nieprzewidywalne. Zwykle nieprzewidywal- ność tych zdarzeń dotyczy zarówno terminu ich zajścia, jak i tzw. „głębokości”, tzn. wielkości szkód lub potrzeb, wywołanych zajściem danego zdarzenia. W konsekwencji dla takich zdarzeń nie da się z góry przewidzieć straty, gdyż nieprzewidywalność powoduje, że zagrożone podmioty nie są odpowiednio przygotowane na zajście tego typu zdarzeń. Takie zdarzenia nazywamy w ubezpieczeniach zdarzeniami losowymi (zdarzeniami przypadkowymi). Tak więc zdarzenia losowe (przypadkowe) są to zdarzenia, charakteryzujące się tym, że spowodowane są jakimiś nadzwyczajnymi czynnikami, nie znamy terminu zajścia tych zdarzeń oraz wielkości szkód, jakie mogą one wywołać. Losowość (przypadkowość) zdarzeń powodujących daną stratę jest główną przyczyną tego, że duża strata, o której mowa w definicji A.L. Mayersona, nie jest znana w momencie, gdy decydujemy się na ochronę ubezpieczeniową (w momencie zawierania umowy ubezpieczeniowej). Wypada zaznaczyć, że charakterystyka zdarzeń losowych (przypadkowych) w ubezpieczeniach jest zbliżona do charakterystyki zdarzeń losowych, podawanej przez specjalistów od rachunku prawdopodobieństwa. Jednak nie jest ona identyczna, gdyż zdarzenia losowe (przypadkowe) w ubezpieczeniach charakteryzują się specyficznymi własnościami wyróżniającymi je spośród wszystkich zdarzeń losowych. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na te charakterystyki i własności zdarzeń losowych, które decydują o tym, że są one zdarzeniami leżącymi w sferze zainteresowań działalności ubezpieczeniowej (patrz rys. 1). Własności te mają decydujące znaczenie dla rozwoju wiedzy o ubezpieczeniach (głównie teorii ryzyka ubezpieczeniowego – metody oceny ryzyka). Charakterystyczne dla teorii i praktyki ubezpieczeniowej zdarzenia losowe (przypadkowe) wyróżniają się następującymi własnościami:

– 1. Są wynikiem działania przyczyn ubocznych (tzn. wynikiem działania przyczyn, które normalnie nie są związane z badaną zbiorowością lub procesem, lecz wystąpiły i tym samym spowodowały zakłócenia).

– 2. Są niezależne od jednostek (podmiotów) nimi dotkniętych (tzn. nie są spowodowane umyślnym działaniem lub zaniechaniem tych jednostek).

– 3. Są zdarzeniami nadzwyczajnymi (tzn. nie są z góry ustaloną koniecznością dla podmiotów, których dotykają, lub co najmniej nieznany jest czas, w jakim nieuniknione zdarzenie musi nastąpić).

– 4. Charakteryzują się statystyczną prawidłowością (tzn. występują w sposób pozwalający na określenie prawdopodobieństwa ich realizacji w masie zagrożonych podmiotów).

– 5. Charakteryzują się losowością (tzn. brak jest możliwości wskazania konkretnych podmiotów, które im ulegną).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.