Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Ryzyko towarzyszące operacjom przeprowadzanym przez banki

Obok omawianego warunku płynności, podstawowym warunkiem działalności banku jest osiąganie zysku. Dlatego bank musi w kształtowaniu swej działalności brać pod uwagę:

– przeciętny koszt pozyskiwania funduszy z poszczególnych źródeł,

– przeciętne oprocentowanie udzielanych kredytów.

Różnica między tymi wielkościami, czyli ogólnie biorąc między odsetkami płaconymi i pobieranymi, nazywa się marżą odsetkową i stanowi podstawowe źródło dochodów banku.

Istotną przesłanką, którą banki muszą brać pod uwagę w swej działalności, jest stopień ryzyka towarzyszącego operacjom czynnym. Chociaż podstawowym celem działalności banku jest maksymalizacja zysku, muszą one równocześnie brać pod uwagę stopień ryzyka w przewidywanych operacjach. Poszczególne banki opracowują politykę i strategię swej działalności, która znajduje odbicie w ich finansowych programach działania, co omawiamy w rozdziale 16.

Na bezpieczeństwo powierzonych bankowi wkładów ma także wpływ powszechna opinia o jego wiarygodności, którą bank zdobywa przez legalną i solidną działalność. Legalność działania wymaga postępowania zgodnie z prawem bankowym i prawem cywilnym. Tę stronę działalności banków bada nadzór bankowy (por. rozdz. 2.5.). Przedmiotem jego zainteresowania jest właśnie zgodność postępowania banku z prawem bankowym i bezpieczeństwo powierzonych mu wkładów. Nadzór bankowy bada, czy nie nastąpiło pogorszenie wskaźnika wypłacalności banku, czy nie zagraża mu w przyszłości pogorszenie płynności, a bank jest fachowo zarządzany. Skuteczną formą zdobywania wiarygodności jest coroczne publikowanie bilansu i rachunku zysków i strat oraz innych informacji wskazujących na osiąganie zysków i systematyczne podnoszenie własnych kapitałów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.