Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

ROLA BANKÓW W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH

Rozliczenia zagraniczne przebiegają bezgotówkowo, a zapłata gotówką (ang. cash) występuje w minimalnym zakresie, najczęściej w związku z podróżami zagranicznymi. Rozliczenia bezgotówkowe mogą przebiegać w formie rozliczeń dewizowych lub rozliczeń bezdewizowych (clearing – por. rozdz. 15.7.). Tylko w nielicznych przypadkach podmioty gospodarcze kompensują wzajemne należności bezpośrednio bez udziału banków.

Bankowe operacje walutowo-dewizowe obejmują ogół czynności związanych z zakupem oraz sprzedażą dewiz i walut, a także bankową obsługą rozliczeń i innych operacji w obcych walutach. Przy wykonywaniu tych czynności zaciera się granica między operacjami walutowymi a dewizowymi i często określenia te są używane zamiennie. Jednak rozróżnienie takie jest przydatne ze względów praktycznych. W ścisłym znaczeniu walutą obcą nazywa się oficjalne znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym w danym kraju.

D e w i z a m i są pieniężne należności zagraniczne, które ze względu na swą formę i płynność mogą być wykorzystane natychmiast lub w krótkim czasie, do uregulowania zagranicznych zobowiązań, np. salda rachunków bankowych, czeki, weksle, obligacje.

Do dewiz zalicza się nie tylko należności od banków zagranicznych, ale także od jednostek gospodarczych, instytucji, osób prywatnych, jeśli tylko mogą służyć wyrównaniu zagranicznych wierzytelności.

Głównym źródłem powstawania dewiz są płatności z tytułu wymiany towarów i usług oraz związane z tym sposoby regulowania należności. Wyrażają je głównie zmiany stanów środków (salda) na kontach korespondentów, a także weksle wystawione przez jednego z kontrahentów wymiany i realizowane najczęściej w dyskoncie bankowym. Sprzedaż i kupno dewiz następują za pośrednictwem banków, które pobierają za te czynności opłaty. Na polecenie swych klientów banki dokonują wypłat za granicą, inkasują należności zagraniczne oraz świadczą różne usługi bankowe. W zależności od treści otrzymanej od klienta dyspozycji banki wydają swym korespondentom odpowiednie zlecenia płatnicze. Polecenia wypłaty kierowane przez banki zagraniczne do polskich banków dewizowych (bądź odwrotnie) najczęściej zlecają wypłacenie lub przelanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta. Beneficjentem może być osoba prawna lub fizyczna. Jeżeli banki utrzymują ze sobą stosunki, to polecenia wypłaty mają formę zawiadomień o uznaniu rachunku (konta) banku odbiorcy, bądź formę polecenia obciążenia rachunku banku zlecającego w banku dokonującym wypłaty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.