Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Reklama produktu a jego odbiorca – kontynuacja

Czynnikami mającymi istotny wpływ na wybór środków reklamy są określone motywy, postawy i sposoby postępowania odbiorców informacji. Czynniki te wpływają na treść przekazywanych informaq’i, ale decydują również o wyborze środków reklamy przekazujących określoną informację. W przekonujący sposób można nawiązać do określonych motywów i postaw odbiorcy tylko za pomocą niektórych technicznych środków przekazywania informacji. Ważne znaczenie ma również stosunek konsumenta do poszczególnych środków. Podstawowym czynnikiem wyboru sposobu działalności w dziedzinie reklamy jest poznanie postępowania konsumentów, ich stosunku do różnych środków reklamy oraz zdolności do percepcji informagi przekazywanej różnymi środkami.

Elementami omawianej grupy kryteriów wyboru środków re- a wybór klamowych są także produkt oraz jego charakterystyka funk- środków cjonalna i symboliczna. Sposób, w jaki rodzaj produktu wpływa reklamy na wybór środków reklamy, może być rozpatrywany zarówno z punktu widzenia zaspokajanych przez ten produkt potrzeb, jak również z punktu widzenia jego funkcji i wyposażenia, które mogą być brane pod uwagę w działalności reklamowej.

Produkt może zaspokajać potrzeby mniej lub bardziej masowe. W zależności od rodzaju tych potrzeb produkt może być reklamowany za pomocą środków o różnym zasięgu oddziaływania i różnym stopniu selektywności. W przypadku produktu zaspokajającego potrzeby masowe należy raczej wykorzystać środki o dużym zasięgu oddziaływania oraz małym stopniu selektywności.

W zależności od rodzaju produktu informacje przekazywane odbiorcom o jego charakterystyce mogą być jedynie opisowe, ale częściej należy także pokazać sam produkt i sposób jego użytkowania, pokazać go w określonym otoczeniu w celu wywołania pożądanych skojarzeń, udzielić dodatkowych wyjaśnień itp. Pewne elementy charakterystyki produktu można uwypuklić w różnym stopniu za pomocą różnych środków reklamowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.