Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Program szkoleniowy oraz koncepcje reklamowe

Biorca ma prawo i jest obowiązany wziąć udział w programie szkoleniowym (szkolenie przejść muszą również najęci przez niego pracownicy). Najczęściej programy szkoleniowe organizowane przez dawców są bezpłatne. Pokrywane są przez odpowiednie fundusze, które dawca gromadzi w celu poprawienia i utrzymania standardu własnego przedsiębiorstwa, jak również przedsiębiorstw biorców, które prowadzone są pod jego znakiem firmowym. Szkolenia można podzielić na podstawowe, prowadzone w celu przyuczenia nowego personelu, oraz cykliczne, doszkalające w przypadku aktualizacji norm prowadzenia działalności.

Jeden błąd może być niszczący dla renomy całej sieci dawcy, dlatego dawca przywiązuje ogromną wagę do otwarcia i ściśle kontroluje początkową działalność przedsięwzięcia.

Są ustalone bądź zatwierdzone przez dawcę. Kampania reklamowa prowadzona jest centralnie (nie zawsze jest to korzystne, biorąc pod uwagę specyfikę niektórych lokalnych rynków). Dawca pobiera dodatkowe opłaty na reklamę (niekiedy może on zwolnić biorcę od dodatkowych opłat w okresie początkowym, aby pomóc mu w uruchomieniu przedsiębiorstwa). Biorca ma obowiązek przekazać minimalną/wystarczającą część dochodów na lokalną reklamę. Materiały reklamowe opracowane przez biorcę muszą zostać zatwierdzone przez dawcę, tak aby utrzymać jednolity odbiór przez klienta i stałą jakość (nie wolno dezorientować klienta). Umowa w tym punkcie precyzuje wysokość opłat oraz sposób, w jaki środki przekazywane są do puli centralnej.

Warunki w tej części umowy są w miarę jednolite. Tylko zarejestrowane znaki mogą stać się przedmiotem licencji. Użycie znaku może odbywać się tylko w sposób, do jakiego upoważnił dawca. Franchisingobiorca ma obowiązek zawiadomić dawcę o jakimkolwiek nieupoważnionym użyciu znaku, nie może jednak sam podjąć działań przeciwko takiemu użytkownikowi.

Zobowiązuje się do oddania do dyspozycji biorcy wszelkich dokumentów koniecznych przy kształtowaniu przedsiębiorstwa. Zobowiązuje się do udzielania wszelkich porad odnoście prowadzenia przedsiębiorstwa, a zwłaszcza stosowania sys- temu/koncepcji.

Zobowiązuje się do dania biorcy podręcznika, którego odbiór powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem. Może wykonywać prawa i obowiązki wynikające z umowy przez osoby trzecie, nie zwalnia go to jednak z ponoszenia odpowiedzialności.

Udzielanie pomocy przez dawcę. Umowa franchisingowa zazwyczaj zobowiązuje biorcę do znalezienia odpowiedniej lokalizacji przyszłego przedsiębiorstwa, jednak dawca musi udzielić pomocy w wyborze i ocenie. Jeśli tego nie uczyni, poniesie odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenie biorcy.

Niezbędna pomoc ze strony dawcy zawiera przeprowadzenie badań marketingowych (wielkość i rodzaj populacji na danym obszarze) koniecznych do dobrego zlokalizowania placówki. Dobra lokalizacja jest ważna dla całego systemu. Nawet jeśli dany biorca upadnie lub umowa z nim zostanie rozwiązana, dobrze ulokowany punkt warto zatrzymać w sieci (klienci przyzwyczaili się już do niego) – przyjąć samemu lub udostępnić innemu biorcy. Dlatego też korzystna jest sytuacja, w której to dawca jest właścicielem nieruchomości i wydzierżawia ją biorcy – ma wtedy możliwość zatrzymania jej po rozwiązaniu umowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.