Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

OPERACJE KASOWO-SKARBCOWE

Operacje bankowe polegające na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych oraz przechowywaniu znaków pieniężnych i innych walorów nazywają się operacjami lub czynnościami kasowo-skarbcowy- mi. Są one wykonywane zazwyczaj przez, wyodrębniony w strukturze organizacyjnej oddziału operacyjnego, wydział kasowo-skarbco- wy. W skład wydziału kasowo-skarbcowego (lub niższej organizacyjnie komórki) wchodzą:

– kasy,

– sortownia,

– skarbiec.

Banki spółdzielcze lub mniejsze oddziały operacyjne banków komercyjnych mają jedną lub dwie kasy, a większe – kilka kas, często wyspecjalizowanych we wpłatach, wypłatach lub wymianie pieniędzy. Kasy są obsługiwane jednoosobowo przez kasjerów. Gdy obroty gotówkowe są tak wielkie, że kasjerzy nie są w stanie przeliczyć wpłacanych pieniędzy, współdziałają z nimi sortownie pieniędzy, w których pracują wieloosobowe zespoły tzw. liczników. Najmniejszy zespół „liczników” musi składać się z co najmniej 2 osób, aby dochować zasady komisyjnego liczenia pieniędzy.

Banknoty i monety przechowuje się w skarbcu, który jest pomieszczeniem specjalnie zabezpieczonym i chronionym, gwarantującym bez- pieczeAswo przeckowywanyck wartości. Dochowując zasad y k o ni i s yj ilości, skarbiec obsługuje dwóch skarbników, odpowiadających solidarnie za jego zawartość.

Postępowanie banku z przyjmowaną, przechowywaną i wypłacaną gotówką musi charakteryzować specjalna pieczołowitość, a organizacja operacji powinna eliminować ewentualność pomyłek. Obok podstawowej zasady komisyjności i kontroli, czynnikiem zapewniającym prawidłowość czynności kasowo-skarbcowych jest jednoznacznie sprecyzowana odpowiedzialność. Ruch pieniądza wewnątrz oddziału operacyjnego odbywa się zawsze na podstawie dokumentów, przy komisyjnym sprawdzaniu kwot przemieszczanych pieniędzy. Przepisy obowiązujące pracowników bankowych regulują w sposób drobiazgowy poszczególne czynności kasowo-skarbcowe. Bezbłędność w wykonywaniu czynności kasowo-skarbcowych jest ważnym czynnikiem kształtującym zaufanie do banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.