Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Metody portfelowe w marketingu

Metody portfelowe stanowią zbiór narzędzi umożliwiających Istota dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie metod przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Nazwa metod wywodzi się z finansowych analiz portfela papierów wartościowych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Analizy te służyły planowaniu finansowemu oraz podejmowaniu przez przedsiębiorstwo decyzji alokacyjnych. Podstawowym ich celem było uzyskanie zrównoważonego zbioru aktywów. Leżące u podstaw metod portfelowych idee planowania finansowego oraz marketingowa koncepcja rynkowego cyklu życia produktu przyczyniły się do szybkiego rozwoju metod i technik kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Wspólnymi cechami tych metod są:

– kompleksowość ujęcia

– całościowe podejście do przedsiębiorstwa

– „zewnętrzne” spojrzenie na „wewnętrzną” sytuację przedsiębiorstwa

– dążenie do zrównoważenia zasobów „wpływających” do przedsiębiorstwa i z niego „odpływających”.

Metody portfelowe przedstawiają zazwyczaj w sposób graficzny Rodzaje w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajem- metod nego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i nie kontrolowanych przez firmę. Czynnik (czynniki) kontrolowany jest z reguły prezentowany na osi odciętych, czynnik (czynniki) nie kontrolowane zaś na osi rzędnych. Poszczególne odmiany metod portfelowych różnią się stopniem kompleksowości ujęcia, obszarami potencjalnych zastosowań oraz zakresem wkomponowania koncepcji cyklu życia produktu do analizy sytuacji. Pierwszych analiz portfelowych dokonano w latach sześćdziesiątych. Do chwili obecnej zaproponowano wiele ich odmian. Do najbardziej znanych i praktycznie stosowanych należy zaliczyć:

– macierz wzrostu/udziału w rynku (bostoóskiej grupy konsultingowej),

– portret przedsięwzięć gospodarczych (firmy General Electric),

– macierz kierunków polityki gospodarczej (firmy Shell),

– macierz oceny rynku (A.D. Little’a),

– macierz oceny produktu.

Powyższe metody odznaczają się różnym stopniem kompleksowości ujęcia oraz zróżnicowanymi obszarami praktycznych zastosowań. Część z nich koncentruje uwagę na decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstwa, część natomiast na strategiach działania, które należy zastosować w obliczu różnych rysujących się możliwości. Porównanie tych metod z punktu widzenia wskazanych powyżej kryteriów przedstawia rysunek 3.4. Warto przy tym dodać, iż praktycznie każda z metod doczekała się wielu udoskonaleń i jest stosowana w kilku wersjach i odmianach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.