Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

KREDYT DŁUGOTERMINOWY – HIPOTECZNY

Kredyty długoterminowe mają zazwyczaj charakter inwestycyjny. Finansują one budowę i rozbudowę zakładów przemysłowych, budownictwo mieszkaniowe, inwestycje rolne (np. melioracje), inwestycje komunalne itp. Jeśli kredyty udzielone są pod zabezpieczenie hipoteczne, noszą nazwę kredytów hipotecznych. Kredyty inwestycyjne są udzielane także w innej formie – zarówno przez banki, jak i instytucje wyspecjalizowane w finansowaniu inwestycji.

Banki inwestycyjne (rozwojowe)1} i banki hipoteczne specjalizują się w długoterminowym finansowaniu inwestycji (project investment). Gromadzą one środki przy pomocy emisji własnych zobowiązań w postaci obligacji i listów zastawnych. W ostatnim ćwierćwieczu wiele banków, pod naciskiem klientów, weszło na rynek kredytów długoterminowych. Dotyczy to nie tylko banków specjalizujących się w kredytowaniu długoterminowym, ale także dużych banków komercyjnych o charakterze uniwersalnym. Pragną one w ten sposób przywiązać do siebie klientów na długi okres i uzyskać oprocentowanie korzystniejsze niż w kredytach krótkoterminowych. Jest to także efekt rozwijającego się marketingu bankowego. Wobec występowania obecnie zjawisk inflacyjnych polskie banki niechętnie angażują się w długoterminowe kredyty, co stało się nawet przedmiotem krytyki ze strony działaczy gospodarczych. Wprowadza się różne gwarancje państwowe oraz gwarancje NBP, a także re- gwarancje w przypadku długoterminowych kredytów zagranicznych.

Od 1998 r. uregulowano w polskim systemie bankowym (por. rozdz. 2.4.) zasady działalności banków hipotecznych. Mogą one działać wyłącznie w formie spółki akcyjnej, jako banki specjalne, a zakres ich czynności jest określony ustawowo. Do szczególnego rodzaju operacji wykonywanych przez te banki należy:

– udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotecznie,

– emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką,

– nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.