Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Koncepcja franchisingowa

W praktyce często zdarza się łączony system opłat: procent od obrotu jest uzupełniony stałą opłatą minimalną. Franchisobiorca będzie musiał kupić wyposażenie, aby rozpocząć działalność. W niektórych przypadkach franchisodawca nie ingeruje w zakup wyposażenia. Często zdarza się jednak, że obliguje biorcę do kupienia od określonych dostawców lub wręcz sam sprzedaje wyposażenie franchisobiorcom. Wynika to z potrzeby zachowania określonego standardu. Franchisodawca może sprzedawać wyposażenie pod swoim znakiem firmowym i z tego czerpać dodatkowe dochody.

Należy zaznaczyć, że dawca ma uprzywilejowaną pozycję w negoqaqach ze wszystkimi dostawcami, ze względu na jego pozycję na rynku oraz wielkość zamówienia. Jest w stanie otrzymać takie upusty cenowe, że dodając swoje narzuty sprzedaje wyposażenie po niższej cenie niż franchisobiorca może osiągnąć niezależnie. Jest to zatem opłacalne dla obu stron. Dobrze jest, jeżeli biorca zna zasady zakupu wyposażenia, bowiem wtedy nie czuje się oszukany.

Niektórzy franchisodawcy wskazują biorcy dostawców wyposażenia. Dostawcy płacą z kolei franchisobiorcom za przysłanie klientów. W szczególnych przypadkach cała koncepcja franchisingowa może polegać na specjalnym wyposażeniu, na które franchisodawca ma patent. Biorca musi więc kupić wyposażenie od franchisodawcy. W takiej sytuacji franchising jest koncepcją, dzięki której franchisodawca eksploatuje swój pomysł.

Rozwiązaniem, które należy rozpatrzyć, o ile jest taka możliwość, jest leasing lokalu i wyposażenia. W wielu przypadkach jest to tańsza możliwość uruchomienia działalności gospodarczej – zmniejsza znacznie zapotrzebowanie na wkład kapitałowy. Oferta franchisingowa, zawierająca możliwość leasingu zwiększa znacznie jej dostępność dla potencjalnych franchisobiorców, nie dysponujących kapitałem. Leasing zmniejsza ryzyko potencjalnych franchisobiorcy. Mogą oni otworzyć przedsiębiorstwo, opierając się na mniejszej ilości pożyczonych środków.

W tym przypadku franchisodawca dysponując swoimi lokalami lub wyposażeniem, udostępnia je odpłatnie i w zamian za to czerpie zyski. Jest to kolejne źródło jego dochodu. Może zdarzyć się również, że franchisodawca wynajmuje lokal od właściciela, a następnie dzierżawi go biorcy.

Często oferta franchisingowa zawiera składkę na wspólny fundusz reklamowy. Jest on zwykle określany jako niewielki procent od obrotu poza normalną opłatą cykliczną. Inne rozwiązanie to procent od osiągalnego zysku lub stała opłata roczna. Zakładając firmę opartą na franchisingu, fran- chisodawca musi wziąć pod uwagę:

– opłatę wstępną,

– opłaty cykliczne,

– wpłaty na centralny fundusz reklamowy, oraz ewentualnie w zależności od oferty:

– zakupy wyposażenia za pośrednictwem franchi- sodawcy,

– leasing wyposażenia oraz opłaty czynszowe.

Oferta franchisodawcy

Franchisodawca przedstawia do wiadomości zainteresowanych osób swoją ofertę franchisingową. Wyżej zostały przedstawione możliwości pakietu franchisingowego, zależą one zwykle od możliwości i sytuacji finansowej franchisodawcy, od rodzaju produktu oferowanego w franchisingu oraz od strategii dawcy. Z tego punktu widzenia można wyróżnić:

– franchising konwenq’onalny,

– opcję leasingową franchisingu.

– Franchising konwencjonalny to oferta franchisodawcy, polegająca na umieszczeniu w pakiecie jedynie:

– praw do korzystania z produktu, procedury wytwarzania produktu lub usługi,

– zakresu usług,

– scentralizowanej reklamy i promocji.

– W opcji leasingowej franchisingu dostępne są ponadto możliwości:

– leasingu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności

– dzierżawy pomieszczeń do prowadzenia działalności,

– Decydując się na opcję leasingową franchisingu można wybrać między:

– opcją z wykupem leasingowym dóbr,

– opcją bez wykupu.

Opcja leasingowa skierowana jest do kandydatów, którzy spełniają wszystkie warunki idealnego franchisobiorcy, a nie mają dostatecznej ilości środków, aby realizować opcję konwencjonalną.

Z reguły umowa franchisingu leasingowego zawierana jest na okres znacznie krótszy niż konwencjonalnego, np. 3 lata, podczas gdy franchising konwencjonalny na 20 lat. Jeżeli franchisobiorca zdecyduje się na wykup środków leasingowych, to okres ten zostaje przedłużony.

Oferta franchisodawcy zależy od przyjętej strategii. Zdarza się, że firma kupuje obiekty i oddaje je w dzierżawę, aby mieć z tego dodatkowe korzyści lub żeby udostępnić ofertę fran- chisobiorcom, którzy spełniają wszystkie wymogi a nie mają dostatecznej ilości środków.

Elastyczność oferty i jej wielowariantowość pozwoli potencjalnemu franchisobiorcy wykorzystać swoje środki oraz rozpocząć działalność, wykorzystując część środków franchisobiorcy. Udostępnienie obu opcji (konwencjonalnej i leasingowej) w ofercie czyni ofertę bardziej atrakcyjną.

Dokonując wyboru franchisobiorca rozważa ofertę franchisodawcy. Im bardziej jest ona różnorodna, tym więcej możliwości stwarza. W zależności od posiadanych środków finansowych potencjalnego franchisobiorcy może on zdecydować się opcję konwencjonalną lub leasingową.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.