Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

FORMY PIENIĄDZA CZ. II

Oznacza to, że prawo przypisuje banknotom moc zwalniania ze zobowiązań, a nikt nie może odmówić przyjęcia w nich zapłaty. W Polsce wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop i wartość bilonu ustala prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP). Ustala on także terminy wprowadzenia poszczególnych znaków pieniężnych do obiegu i określa, kiedy przestaną być prawnym środkiem płatniczym. Wycofane z obiegu banknoty i bilon podlegają wymianie w oddziałach NBP.

Pieniądz występuje także w postaci bezgotówkowej, przybierając formę zapisu na rachunku bankowym i stąd pochodzi jego nazwa – pieniądz bankowy. Termin pieniądz bankowy lub jego synonim – pieniądz bezgotówkowy, oznacza zapisy depozytów pieniężnych w księgach różnych banków. Celowe jest jednak rozróżnienie depozytów na rachunkach w banku centralnym od depozytów w pozostałych bankach. Zapisy (depozyty) na rachunkach w banku centralnym mogą bowiem być traktowane jak jego bilety (banknoty), bo w każdej chwili mogą przybrać taką postać. Natomiast depozyty w niektórych innych bankach, przy braku płynności lub z innych przyczyn, nie zawsze mogą przybrać postać gotówkową, czyli prawnego środka płatniczego.

Depozyty na rachunkach w banku centralnym, powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość emisji), stanowią łącznie pieniądz banku centralnego. Powyższe pojęcie (kategoria) będzie przydatne dla wyjaśnienia procesu kreacji pieniądza.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.