Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Fazy cyklu życia produktu

Uwzględnianie przede wszystkim rynkowego aspektu produktu Profil jako instrumentu marketingu powoduje, że produkt nie może właściwości być rozpatrywany w sposób niezależny od zmian sytuacji i potrzeb rynkowej i potrzeb konsumenta. Właściwości produktu są istotne z punktu widzenia potrzeb konsumenta, a nie z punktu

O fazach tworzenia produktu jest mowa w rozdziale 8. widzenia możliwości wytworzenia produktu. W kształtowaniu strategii produktu ważne są zatem nie same jego funkcje, opakowanie i oznakowanie oraz ich determinanty istniejące w sferze wytwarzania, lecz relacje między właściwościami (funkcjami) produktu a potrzebami konsumentów.

Relacje między właściwościami (funkcjami) produktu a potrzebami konsumentów mogą się wyrażać w różnym stopniu zgodności lub niezgodności występujących między nimi. Stopień ten może być stwierdzony przez porównanie profilu właściwości produktu z profilem potrzeb konsumentów, z uwzględnieniem pewnej skali ocen (rysunek 7.5). Informacji do tego porównania mogą dostarczyć badania przeprowadzone wśród konsumentów.

Z rysunku 7.5 wynika, że produkt ma pewne właściwości pozytywne (właściwości 1 i 2), przekraczające profil potrzeb nabywców. Właściwości te mogą być uznane za nadmierne, skutkiem czego w procesie ich kształtowania mogą być poczynione pewne oszczędności. Produkt ten charakteryzują równocześnie pewne właściwości negatywne (właściwości 4 i 5), w różnym stopniu nie odpowiadające profilowi potrzeb konsumentów. Jeżeli zbliżenie profilu potrzeb nabywców do profilu właściwości produktu nie jest możliwe, to właściwości utrudnia- jące przezwyciężanie ograniczeń po stronie popytu powinny ulec zmianie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.