Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Europejska Unia Monetarna

Z początkiem 1999 r. powołano Europejską Unię Monetarną (European Monetary Union – EMU), nazywaną także Europejską Unią Walutową. Do EMU przystąpiło jedenaście państw spośród piętnastu państw członkowskich Unii Europejskiej wstrzymały się z przystąpieniem: Wielka Brytania, Dania, Szwecja i Grecja. Państwo, które zostało członkiem Unii lub przystąpi do niej później, musi spełnić następujące warunki, zawarte w Traktacie z Maastricht (por. s. 63):

– wielkość jego deficytu budżetowego nie może być wyższa od 2% produktu krajowego brutto (PKB)

– inflacja w skali rocznej nie może przekroczyć więcej niż o 1,5 punktu procentowego średniej stopy wzrostu cen, a długoterminowa stopa procentowa o 2 punkty średniej stopy w trzech państwach Unii Europejskiej o najbardziej ustabilizowanych cenach

– dane państwo musi być od co najmniej 2 lat uczestnikiem Europejskiego Systemu Walutowego0.

Powstanie EMU pogłębi proces integracji gospodarczej krajów członkowskich Unii Europejskiej, uwzględniając w swym działaniu:

– powołanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i wspólnej europejskiej waluty euro

– prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej i kursowej, mającej na celu utrzymanie stabilności cen w zrzeszonych państwach

– stosowanie zasady otwartej gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji przy prowadzeniu przez państwa członkowskie polityki gospodarczej, realizującej swobodę przepływu ludzi, kapitałów, towarów i usług. Uczestnictwo w EMU przyniesie państwom członkowskim korzyści w wyniku posługiwania się wspólnym pieniądzem, co ograniczy ryzyko kursowe, obniży stopy procentowe i koszty transakcyjne oraz zwiększy stabilność w skali makroekonomicznej. Z drugiej strony uczestnictwo w EMU ograniczy swobodę jej członków w zakresie własnej polityki monetarnej wobec rezygnacji z własnej waluty krajowej. Jednak uczestnictwo w EMU nie będzie obowiązkowe, a w państwach, które do niej nie przystąpią, będzie nadal obiegać ich waluta krajowa. Nie wyklucza to przeprowadzania zagranicznych rozliczeń w euro, które będzie traktowane w tych państwach jako waluta obca.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.