Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

BANKI I SYSTEM BANKOWY CZ. II

Rozkwit przemysłu i handlu w XVIII i XIX wieku wywołał powstanie wielu banków, nazywanych wówczas bankami kredytowymi. Istniejące już banki emisyjne nie mogły, z racji swych funkcji, bezpośrednio angażować się w finansowanie transakcji gospodarczych. Działalność tę podjęły banki kredytowe, stając się przedsiębiorstwami gromadzącymi kapitały pieniężne i pośredniczącymi między dłużnikami a wierzycielami.

Wielkie przedsiębiorstwa powstawały w formie spółek akcyjnych, a banki włączały się w operacje ich akcjami i obligacjami (por. rozdz. 8.1.). Banki uczestniczyły w dystrybucji papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, a także skupowały akcje przedsiębiorstw. Posiadanie przez bank tzw. kontrolnego pakietu akcji danego przedsiębiorstwa umożliwiało mu kontrolowanie jego działalności. Gromadząc wielkie kapitały, banki mogły także uczestniczyć w zakładaniu nowych przedsiębiorstw, udzielając im kredytów inwestycyjnych.

W pierwszej połowie XX wieku postępuje proces upaństwowienia banków centralnych (emisyjnych), np. Bank Kanady w 1938 r., Bank Francuski w 1945 r., Bank Anglii w 1946 r., Bank Holenderski w 1948 r. itd. Obecnie banki centralne w większości stanowią własność poszczególnych państw lub państwo ma decydujący wpływ na ich działalność (np. w spółkach akcyjnych), co umożliwia pośredni wpływ na cały system bankowy danego kraju. Rozwojowi bankowości towarzyszył w tym czasie proces specjalizacji banków, o czym mowa w rozdz. 2.3. Po drugiej wojnie światowej nastąpiło ożywienie gospodarcze i wzrost międzynarodowych obrotów handlowych. Zmieniła się także struktura geograficzna kierunków wymiany międzynarodowej, wobec pojawienia się nowych państw na kontynencie afrykańskim i azjatyckim. Te przemiany o historycznym znaczeniu dla gospodarki światowej i towarzyszący im wzrost obrotów międzynarodowych wywołały zmiany w organizacji i formach działalności bankowej. Powstają banki międzynarodowe działające na rynkach międzynarodowych. Większe banki komercyjne otwierają za granicą własne oddziały lub organizują nowe banki, wchodząc w spółki z zagranicznymi bankami i organizacjami gospodarczymi. Obok banków międzynarodowych powstają w wyniku międzynarodowych porozumień międzynarodowe instytucje finansowe, nazywane także bankami międzynarodowymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.