Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Badania eksplanacyjne w marketingu

Analiza przypadków jest związana z rozpatrzeniem konkretnych sytuacji odnoszących się do badanych zjawisk. Konkretne sytuacje są, oczywiście, odpowiednio dobrane (pozytywne i negatywne przykłady rozwoju zjawiska). Dzięki analizie takich przypadków z różnych punktów widzenia możliwe jest odnalezienie pewnych idei i pomysłów (hipotez) dla przyszłych badań. Badania eksplanacyjne stanowią grupę badań dość niejednorod nych. W ich obrębie można wyróżnić:

– badania opisowe

– badania związków przyczynowo-skutkowych (określane czę sto mianem badań eksperymentalnych).

Różnica występująca między nimi wynika z odmienności celów oraz istoty wniosków, które z tych badań wypływają.

Badania opisowe pozwalają na dokonanie szczegółowego opisu rozpatrywanego zjawiska. Opis ten jest stosunkowo rzadko wykorzystywany jako pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych problemów służy raczej orientacji w sytuacji na rynku, sytuacji przedsiębiorstwa lub strategii jego działania. Celem badań opisowych jest więc głównie zebranie informaq’i, które dają podstawy do dokonania opisu konsumentów, sprzedawców, przedsiębiorstw, rynków itp., np. określenia w kategoriach demograficznych i psychograficznych profilu nabywców danego produktu.

Badania opisowe przyjmują postać badań przekrojowych lub badań ciągłych. Badania przekrojowe są badaniami jednorazowymi, pozwalającymi uzyskać informaq’e w określonym momencie. Badania ciągłe polegają na wielokrotnym uzyskiwaniu informaq’i w wielu momentach na określony temat.

Badania związków przyczynowo-skutkowych umożliwiają wyodrębnienie zasadniczych czynników kształtujących rozpatrywane zjawisko oraz określenie zależności przyczynowo-skutkowych, np. reakqi nabywców na planowaną obniżkę ceny badanego produktu. Uchwycenie tych związków jest możliwe również za pomocą badań opisowych. Podczas prowadzenia badań związków przyczynowo-skutkowych można jednak kontrolować różne czynniki, co nie jest możliwe przy stosowaniu badań opisowych.

Badania związków przyczynowo-skutkowych wykorzystują w procesie gromadzenia informacji metodę eksperymentu rynkowego. Najogólniej rzecz biorąc, metoda ta pozwala na stwierdzenie, iż jeden czynnik ma określony wpływ na inny czynnik lub zjawisko. Stwierdzenie takie opiera się na gromadzeniu informacji o zależnościach między badanymi czynnikami w ściśle określonych i kontrolowanych przez badającego warunkach działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.