Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
Poszczególne podzbiory nie mogą być traktowane jako niezależne od siebie sposoby działania w dziedzinie sprzedaży oraz kształtowania zjawisk rynkowych. Niezależne od siebie opracowywanie tych podzbiorów powoduje, że przestają one być częściami składowymi instrumentalno-czynnościowej sfery…
Czytaj więcej...

Rodzaje testów

Posługiwanie się niewłaściwie opracowanym i znormalizowanym testem może przynieść więcej szkody niż korzyści. Wyróżnia się kilka grup testów:

TELETRANSMISJA

Korzyści płynące z kompleksowej komputeryzacji oddziałów operacyjnych danego banku mogą być zwielokrotnione przez połączenie ich teletransmisją. Jeszcze większą korzyść przynosi łączenie teletransmisją oddziałów operacyjnych różnych…

Humor w prezentacji

William Davis powiedział kiedyś: „Lubię taki rodzaj humoru, który sprawia, że śmieję się przez pięć sekund, a zastanawiam przez dziesięć minut”. Elementy humorystyczne - zarówno we wstępie, jak i w pozostałej części prezentacji - stanowią…

BANKI I SYSTEM BANKOWY CZ. II

Rozkwit przemysłu i handlu w XVIII i XIX wieku wywołał powstanie wielu banków, nazywanych wówczas bankami kredytowymi. Istniejące już banki emisyjne nie mogły, z racji swych funkcji, bezpośrednio angażować się w finansowanie transakcji…

Struktura sfery badawczej – dalszy opis

Badania te mają dostarczyć informaq'i o kierunkach i możliwościach rozwoju procesów techniczno-technologicznych, o możliwościach usprawnień organizacyjnych oraz o aktualnych i przyszłych zasobach przedsiębiorstwa i związanych z tym…

Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym

Międzybankowy rynek pieniężny jest ważnym segmentem omawianego rynku pieniężnego (por. rozdz. 1.2.2.). Powstał on w Polsce na przełomie lat 1990/91, zainicjowany operacjami bonami pieniężnymi NBP, a następnie bonami skarbowymi1’. W…

KREDYT KONSUMPCYJNY

Cechą odróżniającą kredyt konsumpcyjny od innych rodzajów kredytów jest jego charakter konsumpcyjny, a co za tym idzie osoba kredytobiorcy, którym jest konsument. Przedmiotem tego kredytu są towary konsumpcyjne, jak np. lodówki,…